The Bible in the Byzantine-Slavic World – from Liturgical Books to Printed Scripture

Slavic Bible Commission of the International Committee of Slavists
Department of Slavic Studies, University of Łódź

The Bible in the Byzantine-Slavic World – from Liturgical Books to Printed Scripture

May 19–21 2016
Biedermann Palace, Franciszkańska 1/5

20 MAY, Friday 

10.00–10.30 inauguration, greeting the guests by the Authorities of the University of Lodz and by Marcello Garzaniti, President of the Slavic Bible Commission of the International Committee of Slavists

 10.30–12.00 plenary session

Борис Даниленко (Synodal Library of the Moscow Patriarchate), Библейский текст в славянских переводах литургии апостола Иакова

Jerzy Ostapczuk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), Typologia cerkiewnosłowiańskich rękopiśmiennych i starodrucznych ksiąg z tekstem Ewangelii

Catherine M. MacRobert (University of Oxford), The Place of the Mihanović Psalter (HAZU III a 49) in the Fourteenth-Century Revisions of the Church Slavonic Psalter 

12.00–12.20 coffee break 

12.20–14.00 session I

Katarzyna Kołakowska (John Paul II Catholic University of Lublin), Menajony w kolekcji greckich manuskryptów Biblioteki Berlińskiej (Preußische Staatsbibliothek) – problemy paleograficzno-kodykologiczne

Веселка Желязкова (Bulgarian Academy of Sciences, Cyrillo-Methodian Research Centre), Паримейные чтения в четьих списках Книги Исход

Małgorzata Skowronek (University of Łódź), Cytaty biblijne w drugim przekładzie słowiańskim Palei historycznej. Uwagi wstępne

Justyna Kroczak (University of Zielona Góra), Rola słowiańskich przekładów Biblii w kształtowaniu się myśli filozoficznej Rusi Kijowskiej (na przykładzie twórczości Hilariona z Kijowa, Cyryla z Turowa i Klemensa Smolatycza)

 14.00–15.00 lunch

 15.00–17.00 session II

Cynthia M. Vakareliyska (University of Oregon), Paleographic and Orthographic Idiosyncrasies of the Dobrejšo Gospel and Their Implications

Lesław Bogdan Łesyk (John Paul II Catholic University of Lublin), Rubryki liturgiczne oraz zapiski własne w Graec. Qu. 23 oraz ich odniesienie do liturgikonu słowiańskiego

Agata Kawecka, Rafał Zarębski (University of Łódź), Ekwiwalenty językowe hebr. Eden w wybranych słowiańskich przekładach Biblii

Светлина Николова (Bulgarian Academy of Sciences, Cyrillo-Methodian Research Centre), Об одной незнакомой болгарской катене на Псалтырь в списке XIV века

Marcello Garzaniti (University of Florence), Recent Researchеs in the Field of Slavic Gospel. Some Critical Reflections

 17.00–17.30  coffee break

 18.00 dinner

21 MAY, Saturday

 9.00–10.40 session III

Татяна Мострова (Bulgarian Academy of Sciences, Cyrillo-Methodian Research Centre), Славянские переводы Жития пророка Исаии

Vesna Badurina Stipčević (Old Church Slavonic Institute, Zagreb), Glagolitic New Testament (1562/63)  in the Context of the Early Croatian Biblical Tradition

Игорь Климов (Belarusian State University of Culture and Arts), Восточные и западные источники библейских переводов белорусских протестантов 2-й половины XVI в.

Ivan Petrov (University of Łódź), Библейские тексты в южнославянских старопечатных кирилловских источниках XVI в.

 10.40–11.00 coffee break

11.00 meeting of the Slavic Bible Commission of the International Committee of Slavists

Ultimo aggiornamento: 28 November 2021