Kompleksot t͡srkvi na XV tiveriopolski machenit͡si od Strumit͡sa

Комплексот цркви на XV тивериополски маченици од Струмица Kompleksot t͡srkvi na XV tiveriopolski machenit͡si od Strumit͡sa Sec. V

Во градот Тивериопол - Струмица, нè известува Теофилакт, во текот на прогоните на христијаните, за време на Јулијан Апостата (361-363), настрадала група од XV мартири. Четворица од мартирите, Тимотеј, Комасиј-Етимасиј, Евсевиј и Теодор тогаш побегнале од Никеја во Тесалоника, а оттаму во Тивериопол-Струмица. Кон нив се придружиле и другите проповедници. По нивното откривање и мачење тие настрадале во Тивериопол, каде што биле закопани.


http://www.rastko.rs/rastko/delo/11843

By: Aleksova B.
Copyright dell'autore