Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Krakowskiego w średniowiecznu

Ultimo aggiornamento: 27 aprile 2021

Bukowski W., Laberschek J., Nabialek K., Sikora F., Szyszka J., Wolski M.

Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Krakowskiego w średniowiecznu

A cura di Bukowski W., Laberschek J., Nabialek K., Sikora F., Szyszka J., Wolski M. - Societas Vistulana Krakow 2014

274 pp.


Słownik województwa krakowskiego obejmuje – w układzie alfabetycznym – hasła dotyczące miejscowości i obiektów fizjograficznych stołecznej prowincji Królestwa Polskiego w jej przedrozbiorowych granicach. W ramach haseł uszeregowane są wszystkie informacje źródłowe na temat danej miejscowości, przede wszystkim o jej ówczesnej przynależności administracyjnej, granicach i warunkach geograficznych, stosunkach własnościowych, lokacjach, przynalezności parafialnej i ciekawszych sprawach obyczajowych jej mieszkanców. Chronologiczny zakres słownika wyznaczają z jednej strony pierwsze wzmianki o poszczególnych miejscowościach, z drugiej zaś rok 1530. Zestawiony w słowniku materiał jest w zasadniczym zrębie wyciągiem z ksiąg sądowych grodzkich i ziemskich, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Krakowie, oraz z archiwaliów kościelnych. Wydawnictwo to jest niezbędną pomocą naukową w warsztacie badacza póżnego średniowiecza i epoki wczesnonowożytnej. W lekturze pomagają mapy i tablice genealogiczne. Słownik opracowano w Instytucie Historii PAN, wydano przy wsparciu finansowym Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Link